Mr­tvič­ki vir, Južna Morava

 • mrtvickivirvelikamrtvickivirvelika
 • 2165422821654228
 • 6048471860484718
 • imagesimages
 • Juzna_MoravaJuzna_Morava
 • juzna-moravajuzna-morava
 • maxresdefaultmaxresdefault

Kategorija: Reke i Južna MoravaGPS: 42° 47.396 N, 22° 5.408 E Google Map: 42.78993269835314, 22.09013130583503

Opis
Opis
Više detalja
Slike
Mapa
Komentari
Slične strane
 • Ju­žna Mo­ra­va pro­ti­če kroz ne­ko­li­ko atrak­tiv­nih kli­su­ra i ko­tli­na. Od kli­su­ra je naj­po­zna­ti­ja Gr­de­lič­ka, a u njoj se na­la­zi i Mr­tvič­ki vir – je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih ri­bo­lov­nih te­re­na u ovom de­lu ju­žne Sr­bi­je.

 • Detaljan opis:

  Reč­no ko­ri­to u bli­zi­ni Mr­tvič­kog mo­sta i isto­i­me­nog vi­ra ma­lo gde je ši­re od pet­na­est me­ta­ra; dno je uglav­nom ka­me­ni­to, a du­bi­na pri nor­mal­nom vo­do­sta­ju iz­no­si oko 1 m. Na­su­prot to­me, sto­ti­nak me­ta­ra du­gač­ki Mr­tvič­ki vir, ko­ji po­či­nje 200 m niz­vod­no od mo­sta, du­bok je do če­ti­ri me­tra, ši­rok do če­tr­de­set, a nje­go­vo pe­sko­vi­to i šljun­ko­vi­to dno me­sti­mič­no je pre­kri­ve­no krup­nim ka­me­njem i gra­njem. Gra­nja naj­vi­še ima uz de­snu oba­lu, ali ono ipak ne pra­vi ve­će pro­ble­me ri­bo­lov­ci­ma ko­ji tu pe­ca­ju. Obe oba­le su pri­stu­pač­ne i ob­ra­sle dr­ve­ćem i ni­skim ra­sti­njem, a de­sna je pod­lo­žna ero­zi­ji i na njoj su vi­dlji­vi zna­ci uru­ša­va­nja do ko­ga je do­la­zi­lo pri vi­so­kom vo­do­sta­ju. U let­njem pe­ri­o­du vo­da je bi­stra i le­pe ze­le­ne bo­je, ali je ri­bo­lov ta­da če­sto ote­žan zbog ku­pa­ča ko­ji tu na­la­ze spas od vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra.

  Adresa: Mrtvica
  Garinje
  Pčinjski Okrug
  Srbija
  Reka ili jezero: Južna Morava
  Tehnika pecanja: Pecanje na plovak
  Dozvola: Dozvola za rekreativni ribolov
 • No Records Found

  Sorry, no record were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Ostavi komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *